§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania towarów w sklepie internetowym www.domwretro.pl

§2

Definicje terminów wykorzystywanych w niniejszym regulaminie:

Sklep internetowy www.domwretro.pl

Podmiot prowadzący sprzedaż przez sklep internetowy www.domwretro.pl

Kupujący

Użytkownik, który za pomocą strony www.domwretro.pl dokonał zakupu towaru dostępnego na stronie.

Przedmiot zamówienia

Towar umieszczony na stronie przedmiotu, którego dotyczy opis zamieszczony na tej stronie.

Pełnomocnictwo

Zamieszczone w §4 Pełnomocnictwo, udzielane automatycznie przez użytkownika strony www.domwretro.pl w przypadku zakupu na stronie www.domwretro.pl.

Dostawca

Sprzedawca lub wyznaczony przez Sprzedawcę podmiot, którego zadaniem jest wysłanie Przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Kupującego.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez sklep internetowy www.domwretro.pl,  w celach związanych z obsługą zamówienia dokonywanego w imieniu i na rzecz mojej osoby, w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom, przez które posiadanie tych danych jest niezbędne, aby obsługiwane zamówienie mogło być w pełni zrealizowane.

§3

1. Sklep internetowy www.domwretro.pl zajmują się obsługą zamówień i transakcji dokonywanych na stronie www.domwretro.pl

2. Sklep internetowy www.domwretro.pl nie jest importerem Przedmiotu Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.domwretro.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania organów władzy i administracji państwowej.

4. Sklep internetowy www.domwretro.pl prowadzi działalność we wszystkie dni robocze pn-pt, w godzinach od 10.00 do 18.00.

5. Za wszelkie niezgodności opisu Przedmiotu Zamówienia zawartego w sklepie internetowym www.domwretro.pl, w tym błędy w tłumaczeniu z języka obcego na język polski, odpowiedzialność ponosi sklep internetowy www.domwretro.pl

6. Sklep internetowy www.domwretro.pl zobowiązują się przeprowadzać transakcje z należytą starannością, mając na uwadze zadowolenie Kupującego.

7. Dokonując zakupu na stronie przedmiotu www.domwretro.pl, użytkownik staje się Kupującym. Jednocześnie stając się Kupującym, udziela sklepowi internetowemu www.domwretro.pl Pełnomocnictwa, które sklep internetowy www.domwretro.pl automatycznie przyjmują.

8. Koszt przesyłki podany na Stronie przedmiotu dotyczy jednej sztuki Przedmiotu zamówienia.

10. Jeżeli Kupujący życzy sobie aby adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia był inny niż adres podany podczas dokonywania zakupu sklepie internetowym www.domwretro.pl w momencie zawarcia transakcji, Kupujący ten jest zobowiązany przekazać właściwy adres sklepowi internetowemu www.domwretro.pl przez formularz kontaktowy, podając poprzednie dane wysyłki, wyraźnie zaznaczając zmianę adresu. Każda inna forma zmiany adresu, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia może zostać uznana za próbę podszycia się pod kupującego i być nieskuteczna.

11.1 Adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia musi zawierać następujące dane.

a) imię i nazwisko adresata

b) nazwę ulicy lub osiedla, numer domu i numer lokalu

c) kod pocztowy, nazwę miejscowości i województwo

d) kontaktowy numer telefonu

11. 2 Adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, zamiast danych wymienionych w podpunkcie b) punktu 11.1., może zawierać właściwą skrytkę pocztową z przypisanym do niej numerem.

11. 3 Jeżeli adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia nie zawiera nazwy województwa, sklep internetowy www.domwretro.pl w razie potrzeby może bez kontaktu z Kupującym spróbować określić tę nazwę województwa, na podstawie kodu pocztowego. Sklep internetowy www.domwretro.pl nie odpowiada za błędne określenie nazwy województwa, jeżeli poprawna nazwa województwa nie została określona przez Kupującego.

11. 4 Jeżeli numer telefonu, zawarty w adresie, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, nie zawiera numeru kierunkowego międzynarodowego, za właściwy uznaje się numer kierunkowy międzynarodowy przyznany Rzeczpospolitej Polskiej.

12. 1 Kupujący jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni od momentu zawarcia transakcji wykonać za pomocą poczty, banku lub innej dowolnej formy płatności na rachunek bankowy sklepu internetowego www.domwretro.pl przelew środków pieniężnych potrzebnych do opłacenia transakcji, zwany dalej Przelewem. Przelew w tytule zawierać musi następujące informacje:

a) Numer transakcji, której ten Przelew dotyczy.

12. 2 Brak w tytule Przelewu którejkolwiek wymienionych w punkcie 12.1. informacji może spowodować opóźnienie w złożeniu zamówienia u Sprzedawcy. W tej sytuacji, celem uniknięcia opóźnienia, kupujący powinien niezwłocznie przesłać na adres e-mail sklepu internetowego www.domwretro.pl wiadomość z potwierdzeniem zlecenia wykonania przelewu, w formacie PDF lub JPG. Jeżeli jednak na podstawie informacji zawartych w danych przelewu nie można jednoznacznie określić, jakiej transakcji dotyczy Przelew, środki pieniężne zostaną zwrócone do nadawcy, po uprzednim odliczeniu opłat za wykonanie przelewu zwrotnego. Sklep internetowy www.domwretro.pl zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu zwrotnego, wyjaśnienia powodów zwrócenia środków pieniężnych.

12. 3  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

12. 4  Wszelkie reklamacje zostają rozpatrzone w terminie do 14 dni.

12. 5 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

12. 6 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

13. Jeżeli Przelew nie zostanie wykonany przed upływem wyznaczonego w punkcie 13.1 siedmiodniowego terminu, lub jeżeli Przelew nie zostanie zaksięgowany na rachunku bankowym sklepu internetowego www.domwretro.pl do następnego dnia roboczego po upływie wyznaczonego siedmiodniowego terminu, lub jeżeli przekazana ilość środków pieniężnych jest niższa, niż powinna być zgodnie z treścią Strony Przedmiotu, sklep internetowy www.domwretro.pl nie są zobowiązuje się do podjęcia działań.

15. W przypadku przekazania przez Kupującego na rachunek bankowy sklepu internetowego www.domwretro.pl, oprócz Środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia, innych środków pieniężnych, Kupujący może żądać zwrotu tej kwoty do momentu zakończenia realizacji transakcji.

14.1 Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta: konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych w art. 33, art. 34, ust. 2 i art. 35.

15. Jeżeli ilość innych środków pieniężnych, przekazanych oprócz Środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia jest mniejsza lub równa sumie opłat za wykonanie przelewu zwrotnego, sklep internetowy www.domwretro.pl nie mają obowiązku zwracać tych środków, niezależnie od żądania Kupującego.

16. 1 Jeżeli Kupujący przekazał na rachunek bankowy sklepu internetowego www.domwretro.pl Środki pieniężne niezbędne do realizacji zamówienia i w tytule Przelewu nie brakuje żadnej z wymienionych w punkcie 13. Informacji, lub zgodnie z punktem 13. informacje te nie są w tytule Przelewu wymagane, sklep internetowy www.domwretro.pl jest zobowiązany niezwłocznie rozpocząć obsługę zamówienia.

17. 2 Sklep internetowy www.domwretro.pl może także rozpocząć obsługę zamówienia, jeżeli w tytule Przelewu brak niektórych wymienionych w punkcie 13. informacji, o ile na podstawie danych zawartych w Przelewie można jednoznacznie określić, której transakcji dotyczy ten Przelew.

18. 1 Po wykonaniu czynności wymienionych w punkcie 18. sklep internetowy www.domwretro.pl wysyła na adres e-mail Kupującego wiadomość, zawierającą:

a) Informację potwierdzającą przygotowanie Przedmiotu zamówienia do wysyłki

b) Informację określającą na jaki adres będzie zrealizowana wysyłka, zgodnie z otrzymanymi uprzednio informacjami.

18. 2 W przypadku, gdy Kupujący zorientuje się, że podany przez niego adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia jest nieprawidłowy, sklep internetowy www.domwretro.pl może na życzenie Kupującego przekazać Dostawcy otrzymany od Kupującego pocztą elektroniczną poprawiony adres , na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia. Adres powinien być przesłany za pomocą formularza kontaktowego sklepu www.domwretro.pl. Jednak ani Dostawca, ani Sprzedawca, ani sklep internetowy www.domwretro.pl nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli Dostawca zdąży wysłać Przedmiot zamówienia na poprzednio otrzymany adres Kupującego, zanim sklep internetowy www.domwretro.pl zdąży poinformować Dostawcę o zmianie tego adresu.

19. Nazwy pośredników i agentów Sprzedawcy, w tym pośredników finansowych, zabezpieczających Środki pieniężne niezbędne do pełnej realizacji zamówienia na czas dostawy Przedmiotu zamówienia do Kupującego, nie muszą zostać ujawnione, w celu zapewnienia anonimowości tym podmiotom.

20. Czas dostawy Przedmiotu zamówienia, od momentu zaksięgowania pełnej kwoty Środków niezbędnych do realizacji zamówienia, na rachunku bankowym sklepu internetowego www.domwretro.pl, wynosi do 14 dni roboczych. Dla zamówień opłaconych w okresie od początku listopada do piętnastego lutego, czas dostawy może ulec wydłużeniu o dodatkowe piętnaście dni roboczych. Czas dostawy może także ulec wydłużeniu na skutek braku w tytule Przelewu którejkolwiek z informacji, wymaganych na podstawie punktu 13.

21. 1 Kupujący ma możliwość skorzystania z reklamacji, jeżeli otrzymany Przedmiot zamówienia jest niekompletny, niezgodny z opisem lub wadliwy. Jeżeli na Stronie Przedmiotu znajduje się informacja o gwarancji, dotyczy ona gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się ze sklepem internetowym www.domwretro.pl poprzez e-mail kontakt@domwretro.pl

21. 2 Możliwe jest również przyspieszenie procesu. W tym celu należy w ciągu trzech dni od momentu otrzymania przesyłki, skontaktować się ze sklepem internetowym www.domwretro.pl.

21. 3. Sklep internetowy www.domwretro.pl nie ponosi odpowiedzialności ani za przesyłki ekonomiczne ani też wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po sprawdzeniu funkcjonalności towaru, w przypadku potwierdzenia powodów jego odesłania, sklep internetowy www.domwretro.pl jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą, celem wysłania przez niego na adres Kupującego towaru zgodnego z opisem, lub zwrotu środków pieniężnych, a następnie odesłać towar do Sprzedawcy, na zasadach z nim ustalonych.

21. 4 Kupujący może także zgłosić nieotrzymanie przesyłki w terminie, celem złożenia reklamacji u przewoźnika, jednak nie wcześniej niż po siedmiu dniach roboczych i nie później niż przed upływem 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na rachunku bankowym sklepu internetowego www.domwretro.pl

22. Niezależnie od innych czynników, Kupujący może w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania Przedmiotu zamówienia odstąpić od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwrócony na podstawie rezygnacji z zakupu przedmiot nie może być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania i musi zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu. Sklep internetowy www.domwretro.pl zwróci na wskazany rachunek bankowy kwotę zakupu włączając koszt wysyłki.

23. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym www.domwretro.pl oznacza akceptację Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz udzielenie zawartego w § 4 Pełnomocnictwa.

24. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym www.domwretro.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

25.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

25.2. Sklep internetowy www.domwretro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

26. Poniższego Pełnomocnictwa udziela sklepowi internetowemu www.domwretro.pl każdy, kto dokonuje zakupu przez sklep internetowy www.domwretro.pl.